//script in header

FAZAT E ÇERTIFIKIMIT

hap

BROSHURAT

Blog image
Broshura e Ushqimit Vegan
Blog image
Broshura Vegan Kozmetikë
Blog image
Blog image


PYETJE TË SHPESHTA

 • Procesi i certifikimit Vegjetarian – Vegan; Ai mbulon metodat e ndjekura dhe proceset e certifikimit si vlerësimi i ndërmarrjes pas aplikimit, inspektimi i zonave të prodhimit, testimi dhe analiza e produkteve.

 • Ju mund të aplikoni për Certifikim Vegjetarian - Vegan përmes faqes sonë të internetit ose përmes adresave tona të postës elektronike.

 • Dokumentet Zyrtare te Shoqerise

  - Informacioni i përmbajtjes së produktit të prodhuar
  - Specifikimet e produktit
  - Lista e furnizuesve të miratuar
  - Kontrata e ofertës së miratuar
  - Certifikata e regjistrimit të markës tregtare
  - Certifikata e regjistrimit/miratimit të biznesit
  - Gazeta e Regjistrit Tregtar
  - Bordi i Tatimeve
  - Qarkorja e nënshkrimit

 • Proceset tona të certifikimit Vegjetarian – Vegan bazohen në produkte dhe proceset kryhen në produktet për të cilat aplikoni. Një proces i ri aplikimi ka filluar për të zgjeruar fushën e Certifikatës suaj Vegjetariane – Vegane që keni marrë si kompani. Kërkohet informacioni për përmbajtjen e produkteve që dëshironi të shtoni. Proceset e testimit dhe analizës kryhen në mostra dhe auditimi i funksionimit mund të përsëritet nëse është e nevojshme.

 • Testet e mostrave dhe analizat e kërkuara nga kompania jonë dhe certifikatat vegjetariane - vegane të dhëna si rezultat i inspektimeve të biznesit mund të pezullohen nëse disa kushte nuk plotësohen. Këto terma janë:

  - Moskryerja në kohë e veprimeve korrigjuese të përcaktuara gjatë auditimeve
  - Zbulimi që produkti përdoret jashtë informacionit të specifikuar të përmbajtjes së prodhimit të produktit
  - Çdo keqpërdorim i logos dhe dokumenteve të kompanisë sonë

  Çdo pezullim ose anulim i certifikatës suaj duhet të apelohet brenda 30 ditëve. Me kundërshtimin, kundërshtimi vlerësohet nga njësitë përkatëse së bashku me shkaqet brenda 7 ditëve pune dhe vendimi i njoftohet shoqërisë.

 • Logoja e kompanisë sonë Vegjetarian – Vegan mund të përdoret në produktet e mbuluara nga certifikata nga kompani që janë certifikuar nga ne dhe vlefshmëria e të cilave është ende e vlefshme. Në rast të përdorimit të papërshtatshëm të logos, vendosen sanksione ndaj kompanisë përkatëse.